Ακοομετρητής SD-270

Τεχνική Περιγραφή

2κάναλος Διαγνωστικός Ακοομετρητής SD-270

 • Τονική ακουομετρία, SISI, Stenger, ABLB, SAL
 • Κλίμακα Συχνοτήτων: Αέρινη Αγωγιμότητα (AC): 125-8kHz και Οστέϊνη Αγωγιμότητα (BC): 250-8kHz
 • Επίπεδο έντασης εξόδων: Αέρινη Αγωγιμότητα: -10dB / 120 dB HL, Οστέϊνη Αγωγιμότητα: -10 dB / 70 dB HL σε βήματα των 2,5 ή 5 dB
 • Είδη τόνων: Απλός, Παλμικός, Μεταβλητός, Συνεχής.
 • ‘Ηχοι επικάλυψης (Masking): Θόρυβος στενής και ευρείας ζώνης.
 • Έξοδοι: Αέρινης Αριστερά (AC), Αέρινης Δεξιά (AC) TDH-49, Οστέϊνη (BC L&R), Insert masking, Ελευθέρου Πεδίου.
 • Μέγιστη έξοδος ελευθέρου πεδίου (FF): έως 90dB
 • Έξοδος επικάλυψης (Insert masking): μέγιστο 90dBHL (250-4kHz)
 • Επικοινωνία: ολοκληρωμένη από και προς τον ασθενή
 • Είσοδος: CD/Tape – Είσοδος μικροφώνου: 1
 • Ενδικτικά στάθμης (LED): για τρεχούμενη ή καταγεγραμμένη ομιλία
 • Οθόνη LCD: 2 γραμμών των 24 χαρακτήρων

Φροντίζουμε την ακοή σας